Close
 • Auktoriserad Återförsäljare
 • Fri frakt
 • Internationell Logistik
 • Personlig Service
 • Prisgaranti
  (0) Artiklar
  Din varukorg är tom.
  Filters
  Inställningar
  Sök
  Tillverkare: Pharma Nord

  Pharma Nord Glukosamin 400 mg 90 kapslar (DET HÄR ÄR ETT RECEPTFRITT LÄKEMEDEL. LÄS BIPACKSEDELN NOGA FÖRE ANVÄNDNING. DESSA LÄKEMEDEL FÅR KÖPAS UTAN RECEPT OM DU ÄR ÖVER 18 ÅR GAMMAL.)

  172 kr
  Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Endast för utlämning på lagret mot uppvisande av ID kontroll över 18 år.
  Artikelnr: 5709976460300
  Leverantör: Alla leverantörer
  Lagerstatus: Ej i lager - restnoterad och kommer skickas så fort den finns i lager.
  Källa: Fass.se


  Bipacksedel: Information till användaren

  Glukosamin Pharma Nord

  400 mg hårda kapslar
  Glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Glukosamin Pharma Nord måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 30 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord
  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för

  Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knät hos vuxna. Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte Glukosamin Pharma Nord

  • om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord.

  • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Pharma Nord:

   

  • om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

  Barn och ungdomar

  Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

  Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas.

  Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare.

  Glukosamin Pharma Nord med mat och dryck

  Glukosamin Pharma Nord bör tas med ett helt glas vatten. Kapslarna kan tas oberoende av mat

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid.

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil.

   

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   

  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   

  Dosering: 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

   

  Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

   

  Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Glukosamin Pharma Nord

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning.

  Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

  Om du har glömt att ta Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna.

  Om du slutar att ta Glukosamin Pharma Nord

  Symtomen kan återkomma.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   

  Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos okänt antal användare)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Icke-allvarliga biverkningar
  Om du upplever någon av följande icke-allvarliga biverkningar, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal:

   

  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

   

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

   

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

   

  Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

   

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   

  Förvaras vid högst 30° C.

   

  Tillslut förpackningen väl.

   

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita kapslar.

  Vita plastburkar (High Density Polyetylen)

  Förpackningsstorlekar: 90 st.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharma Nord ApS

  Tinglykke 4-6

  DK-6500 Vojens

  Danmark

   

  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   

  Pharma Hus AB

  Box 8134

  S-163 08 Spånga

  Tel.: 08-36 30 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-24

   

  49K
  Leveransdatum: Utlämning på lagret mot uppvisande av ID kontroll över 18 år.
  Källa: Fass.se


  Bipacksedel: Information till användaren

  Glukosamin Pharma Nord

  400 mg hårda kapslar
  Glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Glukosamin Pharma Nord måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 30 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord
  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för

  Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knät hos vuxna. Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte Glukosamin Pharma Nord

  • om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord.

  • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Pharma Nord:

   

  • om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

  Barn och ungdomar

  Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

  Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas.

  Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare.

  Glukosamin Pharma Nord med mat och dryck

  Glukosamin Pharma Nord bör tas med ett helt glas vatten. Kapslarna kan tas oberoende av mat

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid.

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil.

   

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   

  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   

  Dosering: 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

   

  Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

   

  Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Glukosamin Pharma Nord

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning.

  Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

  Om du har glömt att ta Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna.

  Om du slutar att ta Glukosamin Pharma Nord

  Symtomen kan återkomma.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   

  Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos okänt antal användare)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Icke-allvarliga biverkningar
  Om du upplever någon av följande icke-allvarliga biverkningar, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal:

   

  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

   

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

   

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

   

  Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

   

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   

  Förvaras vid högst 30° C.

   

  Tillslut förpackningen väl.

   

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita kapslar.

  Vita plastburkar (High Density Polyetylen)

  Förpackningsstorlekar: 90 st.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharma Nord ApS

  Tinglykke 4-6

  DK-6500 Vojens

  Danmark

   

  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   

  Pharma Hus AB

  Box 8134

  S-163 08 Spånga

  Tel.: 08-36 30 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-24

   

  Skriv din egen recension
  • Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
  • Dålig
  • Utmärkt